На главную страницу

-

+ Главная» Купить диплом СССР Купить действительный диплом СССР о высшем образовании в России на бланке старого образца возможно только в нашей компании. Звоните и приобретайте нужный документ.

3fc32f15
Написать нам Добавить в Избранное Карта сайта
 
 
Членство в Союзі. Права та обов'язки членів Союзу   
4.1. Засновниками Союзу є банківські установи, які підписали установчу угоду від 26.12.1997р. про створення Одеського Банківського Союзу.

4.2. Членство в Союзі є добровільним.

4.3. В Союзі встановлюється колективна форма членства.

4.3.1. Членами Союзу можуть бути зареєстровані у встановленому порядку банківські установи, які визнають цей Статут і виявили бажання увійти до Союзу, представники яких беруть участь у роботі Союзу, виконують рішення органів управління, сприяють реалізації мети та завдань Союзу і сплачують членські внески.

4.4. Банківські установи, що входять до Союзу зберігають повну фінансово-господарську самостійність у своєї діяльності.

4.5. Засновник та члени Союзу повинні володіти банківською ліцензією та/або дозвілом на здійснення банківських операцій.

4.6. Члени Союзу реалізують свої права і законні інтереси, а також виконують свої обов’язки перед Союзом через керівника установи банку або уповноваженого ним представника керівного органу.

4.7. Прийом в члени Союзу здійснюється Радою на підставі письмової заяви установи. До заяви повинні додаватися інформаційні довідки про юридичну адресу, або місцезнаходження, відомості про осіб, уповноважених діяти від імені банківської установи.

4.7.1. Заява про прийом в Союз розглядається на засіданні Ради на протязі одного календарного місяця з дня надходження заяви.

4.7.2. Рішення Ради про прийом вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні членів Ради.

4.8. За рішенням Ради претендентові в члени Союзу може бути відмовлено в прийнятті.

4.8.1.Відмова в прийнятті в Союз може бути оскаржена до Контрольно-ревізійної комісії.

4.9. За систематичне невиконання рішень органів управлення Союзу, інші дії, що суперечать цьому Статуту, Рада може оголосити члену Союзу зауваження, або письмове попередження.

. 4.10. Членство в Союзі припиняється у випадках:
- добровільного виходу за власною ініціативою (вибуття);
- виключення з підстав та в порядку, встановленому цим Статутом;
- скоєння неетичних дій щодо окремих членів Союзу;
- припинення діяльності члена Союзу.

4.11. Виключення з Союзу відбувається за рішенням Ради.

4.12. Рішення про виключення з Союзу є дійсним, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від присутніх на засіданні Ради її членів.

4.13. Накладення стягнення у вигляді виключення допускається виключно при наявності таких підстав:
- несплати членських внесків без поважних причин на протязі сто вісімдесят календарних днів;
- втрати безпосередніх організаційних зв’язків з Союзом та його органами управління; - систематичне невиконання вимог цього Статуту;
- невиконання рішень органів управління Союзу;
- вчинення дій (бездіяльності), наслідком яких стало заподіяння шкоди діловій репутації та/або матеріальної шкоди Союзу, що підтверджено рішенням Контрольно-ревізійної комісії;
- ліквідація члена Союзу як юридичної особи, порушення проти нього справи про банкрутство чи позбавлення (відкликання) банківської ліцензії та/або дозвілу на здійснення банківських операцій;

4.14. Протягом двох місяців після прийняття рішення про виключення з Союзу або оголошення стягнення, членом Союзу може бути подана апеляційна скарга до Контрольно-ревізійної комісії, яка має бути розглянута у місячний строк.

4.15. Відмова в прийнятті в члени Союзу та рішення при виключення з Союзу можуть бути оскаржені на чергових (позачергових) Загальних зборах.

4.16. Банки, які були виключені або вибули з Союзу можуть знову бути прийнятті до Союзу на загальних підставах.

4.17. Вибуття (за власним бажанням) з Союзу здійснюється на підставі поданої до Ради письмової заяви.

4.18. Розмір та порядок сплати вступних та членських внесків встановлюється Загальними зборами.

4.18.1. Вступні та членські внески, а також інші фінансові (грошові) внески (пожертви) членів Союзу при виключенні чи вибуття їх з Союзу не повертаються.

4.19. Члени Союзу користуються однаковими правами та обов’язкими, обсяг та порядок реалізації яких випливає з цього Статуту.

4.19.1. Члени Союзу мають право:
- брати участь у діяльності Союзу;
- подавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів;
- висувати, обирати і бути обраними до органів управління Союзу;
- вільно висловлювати свою думку, обговорювати всі питання поточної діяльності Союзу, критикувати будь-який орган управління, виступати з ініціативою про відкликання зі складу Ради чи Контрольно-ревізійної комісії тих членів Союзу, хто не виправдав довіру;
- вносити раціональні пропозиції щодо поліпшення роботи Союзу, усунення недоліків у його роботі;
- подавати Раді пропозиції, спрямовані на захист закон-них інтересів та вдосконалення діяльності Союзу та банків;
- звертатися до органів управління Союзу з будь-яких питань, пов’язаних з його діяльністю, одержувати повну та достовірну інформацію, методичну та консультативну допомогу;
- бути присутнім на засіданнях Ради та Контрольно-ревізійної комісії;
- брати участь у роботі над документами, що визначають головні напрями діяльності Союзу;
- користуватися інтелектуальними розробками та матеріально-технічними засобами, а також послугами, консультаціями та рекомендаціями, які надаються Союзом; - одержувати підтримку Союзу під час розгляду спірних питань в органах державної влади та місцевого самоврядування;
- приймати участь у заходах, які проводяться Союзом;
- підтримувати Союз матеріально, вносити спонсорські та добровільні пожерти;
- вільно вийти з Союзу;
- оскаржувати рішення та дії Ради та Контрольно-ревізійної комісії, їх членів.
Члени Союзу можуть користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України та рішенням Загальних зборів.

4.19.2. Члени Союзу зобов’язані:
- неухильно дотримуватися цього Статуту та інших внутрішніх актів Союзу;
- активно сприяти становленню банківської системи;
- не допускати зі свого боку дій, що підривають єдність Союзу, чи завдають шкоди його престижу;
- брати участь у реалізації мети та завдань Союзу;
- виконувати рішення, прийняті органами управління Союзу;
- підвищувати ефективність діяльності та престиж банків – членів Союзу, їх репутацію у клієнтів;
- розвивати співробітництво між банками на засадах доброзичливості, взаємної поваги і підтримки, безумовного виконання взаємних програм та проектів;
- своєчасно, регулярно і в повному обсязі сплачувати членські внески;
- не допускати випадків зловживанням належністю до Союзу;
- не розголошувати надану їм інформацію та відомості, що стали відомі внаслідок їх правовому статусу і які носять комерційний чи конфіденційний характер стосовно Союзу або будь-якого з його членів;
- пропагувати ідеї Союзу;
- виконувати доручення органів управління Союзу, які надаються в межах їх повноважень, визначених цим Статутом;
- самостійно повідомляти Союз про реорганізацію банківської установи, зміну її назви, адреси, керівників (уповноважених осіб), службових телефонів тощо.
   
=