На главную страницу

-

+ Главная Каталог товаров Кухни Кухонные гарнитуры А если гарнитур собран аккуратно, в него добавлены оригинальные декоративные элементы, то выглядеть он будет отлично и служить долго. Потому смело выбирайте для себя кухонный гарнитур из предлагаемых нами на сайте и получайте отличную мебель для приготовления пищи и хранения утвари и продуктов. Если вы четко осознали свои потребности, мы точно готовы их удовлетворить.

Картинки та текси з привітаннями для Тетяни в прозі 3fc32f15
пкепкепекп
1111111
Написать нам Добавить в Избранное Карта сайта
 
 
5. Органи управління Союзу   
5.1. Органами управління Союзу виступають:
- Загальні збори – вищий орган управління;
- Рада – керівний орган управління;
- Контрольно-ревізійна комісія – контролюючий орган управління.

5.2. Вищим органом управління Союзу є Загальні збори. Чергові збори скликаються Радою не рідше одного разу на рік, а позачергові – за рішенням Контрольно-ревізійної комісії або на вимогу третини загальної кількості членів Союзу. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Союзу.

5.3. Рада, не пізніше як за тридцять днів до проведення Загальних зборів оголошує про скликання вищого органу управління, порядок денний і забезпечує ознайомлення з проектами документів, які виносяться на збори.

5.3.1.Повідомлення усіх членів Союзу про проведення Загальних зборів здійснюється Виконавчим директором.

5.3.2. У разі проведення позачергових Загальних зборів, Виконавчий директор у повідомленні зазначає за ініціативою якого суб'єкту Союзу скликається збори.

5.4. Член Союзу має право вимагати включення до порядку денного додаткових питань, якщо його вимога буде підтримана не менше третиною загальної кількості членів Союзу. Ця вимога повинна бути надана Раді не пізніше чотирнадцяти календарних днів до початку проведення чергових і семи календарних днів, - до початку позачергових Загальних зборів.

5.5. Кожен член Союзу при голосуванні на Загальних зборах має один голос.

5.6. Перед початком проведення Загальних зборів, представники членів Союзу повинні бути належним чином зареєстровані. Реєстраційні відомості (списки, реєстр) та протокол Загальних зборів підписується головуючим та секретарем і скріпляється печаткою Союзу.

5.7. До компетенції Загальних зборів належить:
а) визначення основних напрямів діяльності Союзу;
б) вирішення питань щодо фінансування загальних програм та проектів;
в) затвердження Статуту та внесення до нього змін і доповнень;
г) схвалення перспективних програм діяльності Союзу;
ґ) затвердження розміру вступних та членських внесків, порядку їх сплати;
д) обрання Президента (Почесного Президента) Союзу, членів Ради і дострокове припинення їх повноважень;
е) обрання Голови та членів Контрольно-ревізійної комісії і дострокове припинення їх повноважень;
ж) скасування рішень органів управління Союзу про відмову в прийнятті до Союзу та про виключення з нього;
з) заслуховування та затвердження звітів Ради та Контрольно-ревізійної комісії;
и) затвердження річних результатів діяльності Союзу, у тому числі бюджету та фінансових звітів;
і) скасування рішень Ради та Контрольно-ревізійної комісії;
й) прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Союзу;
к) інші питання реалізації мети та завдань Союзу, які включені до порядку денного Загальних зборів.
5.8. З метою оперативного вирішення завдань, які ставляться перед Союзом, повноваження Загальних зборів можуть бути делеговані Раді, крім тих, які належать до виключної компетенції вищого органу управління.

5.8.1.Повноваження, передбачені підпунктами а), в), г), ґ), д), ж), з), и), і), та ї) п. 5.7. цього Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути делеговані іншим органам управління Союзу.

5.9. Рішення Загальних зборів приймаються кваліфікованою більшістю в дві третини голосів присутніх членів Союзу з таких питань:
- затвердження Статуту та внесення до нього змін і доповнень; - прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Союзу.

5.9.1.З решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Союзу.

5.10. Обговорення питань, що розглядаються та приймаються на Загальних зборах фіксуються у протоколі.

5.10.1. У протоколі зазначається: назва документа; порядковий номер; дата і місце проведення Загальних зборів; кількість присутніх представників членів Союзу; кількість осіб, які беруть участь у зборах на запрошення; порядок денний з формулюванням питань у називному відмінку. Текст протоколу складається з трьох частин, що починаються словами: “Слухали”, “Постановили”, “Голосували”.

5.10.2. Протокол Загальних зборів підписують голова та секретар і скріпляється печаткою Союзу.

5.10.3. Всі рішення, прийнятті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не встановлено зборами.

5.11. В період між проведенням Загальних зборів керівним постійно діючим органом управління Союзу є його Рада, яка обирається строком на п'ять років. Кількісний склад Ради визначається вищим органом управління Союзу.

5.12. Президент ( Почесний Президент) та Виконавчий директор Союзу входять до Ради за посадою.

5.12.1. Головою ради є Президент (Почесний Президент) Союзу , а в разі його відсутності Виконавчий директор.

5.12.2. Виконавчий директор признається на посаду Радою на строк її дії.

5.12.3. Голова та члени Контрольно-ревізійної комісії не можуть бути обрані до складу Ради.

5.13. Рада підзвітна та підконтрольна у своїй діяльності Загальним зборам і організує виконання їх рішень.

5.14. Засідання Ради проводяться по мірі необхідності та вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини її членів.

5.14.1. Рішення про скликання засідань Ради, порядок денний, дату та місце проведення засідання приймає Президент ( Почесний Президент) Союзу, а у разі його відсутності, - Виконавчий директор, або за ініциативою не меньше третини членів Ради.

5.15. Рада користується наступними повноваженнями:
- скликання Загальних зборів, визначення порядку денного, часу і місця проведення;
- здійснення контролю за реалізацією рішень Загальних зборів і затверджених ними основних напрямків діяльності Союзу;
- координація поточної діяльністі Союзу та забезпечення виконання завдань, визначених цим Статутом;
- здійснення приймання в члени Союзу та виключення із нього;
- забезпечення напрямків роботи Союзу;
- здійснення права юридичної особи відповідно до цього Статуту та законодавства України;
-призначає та звільняє Виконавчого директора Союзу;
- затвердження штатного розкладу Союзу;
- встановлення розміру посадового окладу Виконавчого директора;
- затвердження організаційної структури Союзу;
- створення робочих органів Союзу та призначення голів цих органів;
- розробка змін та доповнень до Статуту;
- затвердження внутрішніх нормативних актів Союзу;
- здійснення зв'язків з неприбутковими організаціями, об'єднаннями банків, банками, засобами масової інформації, громадянами;
- укладення контрактів із штатними працівниками Союзу, встановлення щорічних фондів заробітної плати;
- визначення кола повноважень та ступені відповідальності працівників апарату Союзу; - здійснення необхідних заходів щодо забезпечення фінансової стабільності та наповнення бюджету Союзу;
- розпорядження коштами та іншим майном Союзу в межах повноважень, встановлених цим Статутом, здійснення фінансових операцій;
- розробка проекту бюджету Союзу;
- затвердження зразків печаток, штампів, бланків, символіки Союзу;
- делегування представників Союзу на прийоми, виставки, презентації, зустрічі, семінари та форуми, на засідання органів державної влади та місцевого самоврядування за їх запрошенням;
- здійснення інших функцій, необхідних для організації діяльності Ради в межах її повноважень.

5.16. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів. У випадку подання голосів порівну, голос головуючого на засіданні є вирішальним.

5.17. Член Ради, який не згоден з прийнятим рішенням, має право висловити окрему думку у письмовій формі. Ця окрема думка обов’язково доводиться до відома Загальних зборів.

5.18. У разі некомпетентності, зловживанням посадовим становищем або вчинення інших дій (бездіяльності), що заподіюють шкоду правам та охоронюваним законом інтересів Союзу у цілому або його окремим членам, особа, яка входить до складу Ради, може бути достроково звільнена з займаної посади.

5.19. На засіданнях Ради можуть бути присутні Голова та члени Контрольно-ревізійної комісії, з правом дорадчого голосу.
5.20.2 Президент ( Почесний Президент) Союзу:
- виступає гарантом прав та інтересів членів Союзу;
- забезпечує незалежність Союзу;
- очолює Союз, представляє його в усіх підприємствах, установах, організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування, інших неприбуткових організаціях, об’єднаннях банків;
- нагороджує від імені Союзу осіб за видатні заслуги за розвиток банківської системи;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Союзу в межах його повноважень.
- делегує представників Союзу на прийоми, виставки, презентації, зустрічі, семінари та форуми, які організовуються Асоціацією українських банків, іншими неприбутковими організаціями, об’єднаннями громадян, а також на засідання органів державної влади та місцевого самоврядування за їх запрошенням.

5.23. За відсутності Президента (Почесного Президента) Союзу його повноваження покладаються на Виконавчого директора.

5.24. Виконавчий директор:

- виступає (без довіренності) повноважним представником членів Союзу в усіх підприємствах, установах, організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування, у судах та господарських судах, Асоціації українських банків, інших неприбуткових організаціях, об’єднаннях громадян, міжнародних банків та їх об’єднаннях, інших міжнародних урядових та неурядових організаціях та діє від імені Союзу;

- повідомляє членів Союзу про час, місце і порядок денний Загальних зборів;
- подає Загальним зборам рекомендації щодо розміру вступних та членських внесків;
- приймає рішення про створення робочих груп Союзу, визначає їх склад і порядок роботи;
- підписує внутрішні нормативні акти Союзу;
- розпоряджається грошовими коштами та майном Союзу;
- приймає рішення про прийняття, звільнення з роботи та преміювання працівників Союзу;
- здійснює цивільно-правові угоди (укладає договори купівлі-продажу, міни, дарування, найму (оренди), підряду, перевезення, зберігання,страхування, кредиту, банківського рахунку, застави), видає довіренності, доручення;
- відкриває у банках поточні та інші рахунки;
- має право першого підпису усіх фінансових документах;
- підписує офіційну документацію від імені Союзу;
- подає на затвердження Ради штатний розпис Союзу;
- призначає на посаду та звільняє з посади посадових та службових осіб, крім тих, які обираються Загальними зборами;
- приймає рішення про прийняття, звільнення з роботи та преміювання штатних працівників Союзу;
- видає обов’язкові для виконання усіма працівниками Союзу накази, розпорядження та інші акти;
- розробляє проект бюджету Союзу;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Союзу в межах своїх повноважень.

5.25. Рішення Виконавчого директора набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не вказано у рішенні.

5.26. Виконавчий директор може бути достроково звільнений з займаної посади, у разі його некомпетентності, зловживанням посадовим становищем або у разі вчинення інших дій (бездіяльності), що заподіюють шкоду правам та охоронюваним законом інтересів Союзу у цілому або її окремим членам.

5.27.Виконавчий директор підзвітний та підконтрольний у своїй діяльності Президенту (Почесному Президенту) Союзу і організовує виконання рішень Ради в межах повновжень визначених цим Статутом.

5.28. Контролюючим органом управління Союзу є Контрольно-ревізійна комісія, яка обирається Загальними зборами терміном на п’ять років у кількості не менше трьох осіб. Загальна кількість членів Контрольно-ревізійної комісії визначається Загальними зборами.

5.28.1. У випадку обрання до Контрольно-ревізійної комісії трьох осіб, то Загальні збори мають право відкликати не більше одного члена комісії на протязі одного календарного року.

5.29. Контрольно-ревізійна комісія підзвітна та підконтрольна у своїй діяльності Загальним зборам.

5.30. Голова та члени Контрольно-ревізійної комісії не можуть одночасно займати посади в Раді.

5.31. Контрольно-ревізійна комісія проводить засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляється членам комісії не пізніш як за п’ять днів до дати засідання. 5.32. Засідання Контрольно-ревізійної комісії вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини її членів.

5.33. Рішення про скликання Контрольно-ревізійної комісії, порядок денний, дату та місце проведення засідання приймає Голова комісії.

5.34. Контрольно-ревізійна комісія здійснює перевірку:
- за дорученням Загальних зборів;
- на вимогу третини членів Союзу;
- за дорученням Виконавчого директора;
- за власною ініціативою.

5.35. Контрольно-ревізійна комісія користується наступними повноваженнями: - контролює виконання планів та основних напрямів діяльності Союзу;
- перевіряє дотримання членами Союзу та її органами управління вимог Статуту та інших внутрішніх актів, рішень Загальних зборів;
- контролює виконання бюджету Союзу і правільність використання коштів,
правильність проведення фінансових і майнових операцій;
- перевіряє правильність обліку та звітності;
- вносить пропозиції щодо діяльності Союзу;
- перевіряє порядок формування та використання власності Союзу;
- попереднє розглядає баланси та фінансові звіти;
- перевіряє сплату та обліку членських внесків;
- контролює порядок виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою перевіркою;
- вносить подання до Ради про скликання позачергових Загальних зборів. При цьому Рада зобов’язана скликати вищий орган управління Союзу з порядком денним, запропонованим Контрольно-ревізійною комісією;
- інформує Загальні збори про стан фінансово-господарської діяльності Союзу;
- сприяє уважному розгляду листів і заяв в Союзі, готує відповідні висновки;
- розглядає скарги членів Союзу.
5.36. Рішення Контрольно-ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. У випадку подання голосів порівну, голос Голови комісії є вирішальним.

5.37. Член Контрольно-ревізійної комісії, який не згоден з прийнятим рішенням, має право висловити окрему думку у письмовій формі. Ця окрема думка обов’язково доводиться до відома Загальних зборів.

5.38. На вимогу Контрольно-ревізійної комісії їй повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб Ради.

5.38.1.Контрольно-ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів.

5.39. Контрольно-ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Контрольно-ревізійної комісії Загальні збори не вправі затверджувати баланс Союзу. Пояснення і зауваження по річним звітам та балансам комісія подає Загальним зборам.

5.40. Склад органів управління Союзу може оновлюватися частково або переобиратися повністю до закінчення строку їх повноважень, у порядку, визначеному цим Статутом.
   
=